نحوه سیدر گذاری در گاو و میش

نحوه سیدر گذاری در گاو و میش

نحوه سیدر گذاری در گاو و میش جفتگیری گاو و گوسفند باید بعد از فحلی شدن دام رخ دهد دقیقا به مانند زنان که بعد از تخمک گذاری نزدیکی با درصد بالای حاملگی انجام می شود. پس برای افزایش درصد دوقلوزایی گوسفندان و آبستن شدن گاو باید جفتگیری دام بعد ادامه مطلب…